UPRAWNIENIA DO ULG

Wykaz osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych – WAŻNY OD 1 STYCZNIA 2022

Użyte w niniejszym załączniku określenia: 

– EKM oznacza Elbląską Kartę Miejską, czyli elektroniczną kartę zbliżeniową będącą nośnikiem biletów elektronicznych i informacji o ewentualnych ulgach obowiązujących w sieci komunikacji miejskiej na terenie miasta Elbląga i gmin objętych porozumieniem, która występuje w dwóch rodzajach: jako karta na okaziciela lub karta imienna, 

– ZKM – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 

TABELA A

Lp.  Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych  Dokument uprawniający do przejazdu 
1.0  Uprawnienia ustawowe (*)
1.1  Posłowie i senatorowie RP.  Legitymacja poselska lub senatorska. 
1.2  Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.  Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawiona przez uprawniony organ rentowy lub imienna EKM. 
1.3 a/  Inwalidzi wojenni i wojskowi. Kombatanci i osoby represjonowane będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi. 

Książka inwalidy wojennego, wojskowego wystawiona przez uprawniony organ rentowy lub imienna EKM lub legitymacja osoby represjonowanej wydana przez uprawniony organ rentowy lub imienna EKM.
1.3 b/  Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczanym do I grupy inwalidztwa.  Przewodnika wskazuje osoba uprawniona. 
2.0  Uprawnienia nadane przez Radę Miejską w Elblągu
2.1  Dzieci w wieku do lat 4.  Dokument stwierdzający wiek dziecka lub oświadczenie osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. 
2.2 a/  Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkół i przedszkoli na najkrótszej trasie w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a przedszkolem lub szkołą.  Ważna legitymacja przedszkolna lub legitymacja szkolna osoby niepełnosprawnej. 
2.2 b/  Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do szkół, przedszkoli lub ośrodków wsparcia wymienionych w Załączniku Nr 3 na najkrótszej trasie w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania, szkołą, przedszkolem lub ośrodkiem wsparcia, a miejscem prowadzenia zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych, rewalidacyjnych i innych o charakterze terapeutycznym. Ważna legitymacja szkolna lub przedszkolna osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie wydane przez uprawniony polski organ potwierdzające niepełnosprawność wraz z zaświadczeniem wg Załącznika Nr 4 wystawionym przez podmiot wymieniony w Załączniku Nr 3.
2.2 c/ Opiekunowie lub nauczyciele towarzyszący dzieciom i młodzieży, o których mowa w pkt. 2.2 a/ lub 2.2 b/ (jeśli opiekun lub nauczyciel jest niezbędny) w drodze do przedszkola lub szkoły oraz w drodze na zajęcia, o których mowa w pkt. 2.2 b/, a także w drodze powrotnej po odwiezieniu dziecka i w drodze do w/w jednostek po uprawnioną osobę. Zaświadczenie z przedszkola, szkoły wraz z dokumentem  potwierdzającym  tożsamość.
2.3 a/  Dzieci i młodzież oraz osoby niepełnosprawne uczęszczające do ośrodków wsparcia wymienionych w zał. Nr 3, w celu uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych – na najkrótszej trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a w/w ośrodkiem wsparcia.  Legitymacja lub orzeczenie wydane przez uprawniony polski organ wraz z zaświadczeniem wg załącznika Nr 4  z ośrodka wsparcia o uczestnictwie w zajęciach terapeutycznych. 
2.3 b/  Opiekunowie towarzyszący dzieciom i młodzieży, o których mowa w pkt. 2.3.a/ w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a w/w ośrodkiem wsparcia, a także w drodze powrotnej po odwiezieniu dziecka i w drodze do ośrodka wsparcia po uprawnioną osobę.  Zaświadczenie z ośrodka wsparcia wg załącznika Nr 4  wraz dokumentem potwierdzającym tożsamość. 
2.4  Inwalidzi posiadający orzeczenie znacznego stopnia niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (była I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący opiekun wskazany przez inwalidę.  Imienna EKM wydana na podstawie legitymacji lub orzeczenia wydanego przez uprawniony polski organ, które potwierdzają niepełnosprawność wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość lub wymienione dokumenty.
2.5 a/  Dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia i zostały zaliczone na podstawie orzeczenia właściwego organu do osób niepełnosprawnych oraz co do których w orzeczeniu ustalono konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Imienna EKM wydana na podstawie orzeczenia wydanego przez uprawniony polski organ, które potwierdza niepełnosprawność wraz z legitymacją szkolną lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość dziecka. 
2.5 b/  Opiekunowie towarzyszący dzieciom i młodzieży, o których mowa w pkt. 2.5 a/  Dokumenty dziecka. 
2.6  Osoby niedowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Imienna EKM wydana na podstawie legitymacji lub orzeczenia uprawnionego polskiego organu, które stwierdzają umiarkowany stopień niepełnosprawności spowodowany chorobą narządu wzroku, z określonym symbolem przyczyny niepełnosprawności „04-0″ wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość. 
2.7  Osoby, które ukończyły 70 lat.  Imienna EKM wydana na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość i wiek osoby lub wymieniony dokument.
2.8  Umundurowani funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej i Straży Granicznej.  Legitymacja służbowa. 
2.9  Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi I Stopnia.  Imienna EKM wydana na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I Stopnia oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość. 
2.10  Osoby, którym nadano status Chrześniaka Prezydenta Ignacego Mościckiego zamieszkałe na terenie Elbląga.  Imienna EKM wydana na podstawie listy potwierdzonej przez Biuro Rady Miejskiej w Elblągu. 
2.11  Honorowi Obywatele Miasta Elbląga.  Imienna EKM wydana na podstawie listy potwierdzonej przez Biuro Rady Miejskiej w Elblągu. 
2.12  Emeryci i renciści, którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty inwalidzkiej w czasie zatrudnienia w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacji, Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji i Miejskim Zakładzie Komunikacji w Elblągu.  Imienna EKM wydana na podstawie listy potwierdzonej przez Dyrektora spółki ZKM. 
2.13  Osoby uczestniczące na zasadach wolontariatu w zorganizowanych formach działalności charytatywnej na terenie miasta po uprzedniej akceptacji Prezydenta Miasta.  Imienne listy + identyfikatory potwierdzone w ZKM. 
2.14  Zorganizowane grupy młodzieży objętej programem opieki i pomocy, uczestniczącej w koloniach, półkoloniach i zimowiskach, po uprzedniej akceptacji wniosku przez Prezydenta Miasta.  Imienna lista uczestników potwierdzona w ZKM. 
2.15  Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczająca do specjalistycznych przychodni rehabilitacyjnych wymienionych w załączniku Nr 5  – na najkrótszej trasie w drodze pomiędzy miejscem zamieszkania a specjalistyczną przychodnią rehabilitacyjną, a także w drodze powrotnej, wraz z opiekunem, gdy takie wskazanie wystąpi w zaświadczeniu wydanym przez specjalistyczną przychodnię rehabilitacyjną wg załącznika Nr 6.  Legitymacja lub orzeczenie wydane przez uprawniony polski organ, które potwierdzają niepełnosprawność, wraz z zaświadczeniem wydanym przez specjalistyczną przychodnię rehabilitacyjną wg załącznika Nr 6. 
2.16  Każdy pasażer, będący właścicielem lub współwłaścicielem samochodu osobowego wraz z członkami rodziny – każdego roku w dniu wskazanym w Elblągu jako element obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu.  Ważny dowód rejestracyjny samochodu, którego pasażer jest właścicielem lub współwłaścicielem. 
2.17  Osoby upoważnione przez organizatora komunikacji miejskiej w Elblągu do kontroli biletów w czasie wykonywania czynności służbowych. Ważny identyfikator kontrolera biletowego.
2.18  Pracownicy Spółki Tramwaje Elbląskie i Spółki Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu podczas wykonywania czynności służbowych.  EKM z zapisanym uprawnieniem.
2.19 Osoby posiadające status: „działacza opozycji antykomunistycznej” lub „osoby represjonowanej z powodów politycznych”. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych wydana przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ze stosownym zapisem lub EKM z uprawnieniem zapisanym na podstawie wskazanej Legitymacji.
2.20 Dawcy przeszczepu Legitymacja „Dawca Przeszczepu” lub legitymacja „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub imienna EKM z uprawnieniem zapisanym na podstawie wskazanych legitymacji.
2.21 Pasażerowie korzystający z komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących w dniu 1 listopada każdego roku kalendarzowego. brak.
2.22 Osoby, które świadczyły pracę po 1956r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących
do kwietnia 1989 r.
Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub imienna EKM z zapisanym uprawnieniem na podstawie wskazanej decyzji.
2.23 Osoby, które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych. Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość lub imienna EKM z zapisanym uprawnieniem na podstawie wskazanej decyzji.
2.24 Kierowcy pozostawiający samochód w strefie płatnego parkowania w sektorze VI plac Dworcowy na parkingu przed Dworcem PKP Dokument potwierdzający wniesienie opłaty za postój pojazdu w strefie płatnego parkowania w sektorze VI plac Dworcowy na parkingu przed Dworcem PKP wykupiony we wskazanym biletomacie. Uprawnienie obowiązuje wyłącznie w czasie na jaki został opłacony postój pojazdu.

(*) dotyczą osób wymienionych w Tabeli A pkt. 1, a także pozostałych osób uprawnionych na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów.

UWAGA: Uznanie uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego następuje na podstawie aktualnych i ważnych dokumentów. Osoby, które będą posiadały imienną EKM z zapisanymi ważnymi uprawnieniami, zwolnione są z okazywania podczas kontroli dokumentów potwierdzających uprawnienie.

TABELA B

Lp. 

Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych 

Dokument uprawniający do przejazdu 

1.0 

Uprawnienia ustawowe (*)

1.1 

Studenci szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych 
(nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych). Słuchacze kolegiów nauczycielskich  oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie ważnej legitymacji studenckiej  lub legitymacji słuchacza kolegium wg wzoru określonego przez właściwego ministra  lub bilet jednorazowy wraz z wyżej wymienioną legitymacją. 

1.2 

Kombatanci i osoby represjonowane nie będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi.

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z wpisem o przysługujących uprawnieniach do ulg na przejazdy lub dokumentów wydanych zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami albo ważny bilet jednorazowy wraz z w/w zaświadczeniem lub dokumentem. 

2.0 

Uprawnienia nadane przez Radę Miejską w Elblągu 

2.1 

Dzieci w wieku od 4  do 7  lat. 

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek dziecka lub ważny bilet jednorazowy wraz z wymienionym dokumentem lub oświadczeniem osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. 

2.2 

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz szkół zawodowych, średnich i policealnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych – nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. 

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub ważny bilet jednorazowy wraz z w/w legitymacją.(**) 

2.3 

Osoby niepełnosprawne do 30 roku życia. 

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie legitymacji lub orzeczenia, które potwierdzają niepełnosprawność wystawione przez uprawniony polski organ wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub ważny bilet jednorazowy wraz z w/w dokumentami. 

2.4 

Renciści. 

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie legitymacji rencisty lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do renty wydanego przez uprawniony polski organ z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub ważny bilet jednorazowy wraz z wyżej wymienionymi dokumentami. 

2.5

Emeryci.

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie legitymacji emeryta lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do emerytury wydanego przez uprawniony polski organ z dokumentem potwierdzającym  tożsamość lub ważny bilet jednorazowy wraz z wyżej wymienionymi dokumentami. 

2.6 

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. (nie ujęte w Tabeli A pkt. 2.6) 

Ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie legitymacji wystawionej przez uprawniony polski organ, która potwierdza niepełnosprawność z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub ważny bilet jednorazowy wraz z wymienioną legitymacją i dokumentem tożsamości. 

2.7 

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół i wyższych uczelni do ukończenia 26 roku życia. 

Ważny bilet jednorazowy wraz z Europejską Kartą Młodzieżową EURO26 „Student” lub kartą „ISIC” wydanymi poza granicami Polski lub ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie w/w dokumentów.
W przypadku uczniów do ukończenia 16 roku życia na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek  dziecka oraz oświadczenia opiekuna o uczęszczaniu do szkoły poza granicami kraju 

2.8 

Dzieci i młodzież w wieku do lat 16 nie posiadająca obywatelstwa polskiego. 

Ważny bilet jednorazowy wraz z paszportem lub innym dokumentem tożsamości zawierającym datę urodzenia lub ważny bilet zapisany na imiennej EKM wydanej na podstawie dokumentu tożsamości. 

(*) dotyczą osób wymienionych w Tabeli B pkt. 1, a także pozostałych osób uprawnionych na podstawie  powszechnie obowiązujących przepisów.

(**) w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 16 roku życia, uprawnienia będą zapisywane na EKM do 30 września roku, w którym dana osoba kończy 16 lat (do tego czasu uczeń nie ma obowiązku przedłużania uprawnień co roku).

Na podstawie: Uchwały nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących, z późniejszymi zmianami.

Od dnia 1 stycznia 2022 r. przestaje obowiązywać uprawnienie do przejazdów ulgowych na podstawie posiadanego dowodu rejestracyjnego pojazdu dla osób fizycznych będących właścicielami samochodów osobowych (podstawa prawna: Uchwała nr XX/606/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących)