REGULAMIN STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA

WAŻNY OD 1 GRUDNIA 2022 r.

 • 1. Regulamin strefy płatnego parkowania, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady jej funkcjonowania i pobierania w strefie płatnego parkowania opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Elblągu.
 • 2. Następujące pojęcia i skróty użyte w Regulaminie w różnej formie gramatycznej oznaczają:

1) Abonament – wniesienie z góry opłaty za postój na MP w SPP potwierdzone wydaniem karty abonamentowej.

2) Bilet parkingowy – wydruk z automatu parkingowego – parkomatu, biletomatu stanowiący dowód wniesienia opłaty za postój w SPP, z którego wynika, że opłacony został czas obejmujący w całości czas postoju pojazdu w strefie.

3) Biletomat – urządzenie sprzedające bilety komunikacji miejskiej (w przypadku biletomatu zlokalizowanego przy parkingu przed Dworcem PKP z rozszerzoną funkcją możliwości wniesienia opłaty za postój pojazdu w SPP).

4) BSPP – Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Elblągu zorganizowane przez Zarządzającego SPP.

5) Droga publiczna – jest to droga zaliczona na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.) do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy zgodnie z jej przeznaczeniem, ograniczeniami i wyjątkami określonymi w wyżej wymienionej ustawie lub innych przepisach szczególnych.

6) Identyfikator „M” – dokument potwierdzający prawo do postoju pojazdu mieszkańca w obrębie sektora jego zameldowania bez wnoszenia opłat za postój

7) Identyfikator systemu płatności mobilnych – informacja umieszczona za przednią szybą pojazdu umożliwiająca automatyczną kontrolę opłacenia postoju w przypadku zastosowania systemu płatności mobilnych.

8) Karta elektroniczna – karta umożliwiająca w zastępstwie monet wnoszenie opłaty za postój w przystosowanych do tego automatach parkingowych tzw. „Elbląska Karta Miejska”.

9) Karta parkingowa – dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do postoju na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla nich, czyli tzw. kopertach na podstawie art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r. poz. 988 z późn. zm.)

10) Karta płatnicza – karta wydana przez bank lub inną uprawnioną instytucję umożliwiająca w zastępstwie monet wnoszenie opłaty za postój w przystosowanych do tego automatach parkingowych.

11) Kontroler SPP – osoba kontrolująca wnoszenie opłat za postój w SPP.

12) MP – wszystkie wyznaczone miejsca w SPP, na których zgodnie z obowiązującymi przepisami pobiera się opłatę za postój pojazdu. Miejsca w/w są miejscami postojowymi płatnymi niestrzeżonymi.

13) Parking – wyznaczone miejsce w ciągu drogi publicznej służące do postoju pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji.

14) Parkomat – urządzenie inkasująco – rejestrujące wydające za opłatą wniesioną przy użyciu monet, karty płatniczej lub karty elektronicznej (w zależności od typu parkomatu) bilety parkingowe.

15) Sektor – wyodrębniona część strefy płatnego parkowania.

16) SPP – strefa płatnego parkowania, części obszaru miasta, na którym pobierane są opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych. SPP obejmuje wszystkie wyznaczone miejsca postojowe (na jezdni, zatoce postojowej, parkingu lub chodniku).

17) System płatności mobilnych – system poboru opłat, w którym fakt uiszczenia opłaty za postój na MP w SPP nie jest potwierdzony wydaniem biletu parkingowego. Pojęcie to obejmuje w szczególności uiszczanie opłaty z zastosowaniem telefonu komórkowego. Szczegóły korzystania z systemu płatności mobilnych umieszczone są na stronie internetowej Zarządzającego SPP.

18) Zarządzający SPP – Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu.

19) Zawiadomienie o opłacie dodatkowej – dokument wystawiony przez kontrolera SPP powiadamiający o braku opłaty parkingowej i nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty lub udokumentowania prawa do zwolnienia z opłat.

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • 3. 1. Użytkownicy pojazdów samochodowych, korzystający z MP w strefie płatnego parkowania obowiązani są do uiszczania opłat za postój zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 1. Opłaty obowiązują na drogach publicznych. Ulice stanowiące granice SPP wchodzą w jej obszar.
 2. Wysokość wnoszonych opłat za postój uzależniona jest od czasu postoju, z zastrzeżeniem, że minimalna opłata nie może być niższa niż 0,50 zł.
 • 4. 1. Zwolnieniem z opłat za postój pojazdu samochodowego w SPP objęte są pojazdy określone w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.)
 1. Ustala się zerową stawkę opłat za postój na MP w SPP dla użytkowników:

1) pojazdów Straży Miejskiej,

2) oznakowanych pojazdów instytucji i organizacji zajmujących się opieką osób niepełnosprawnych i chorych,

3) pojazdów komunikacji miejskiej,

4) pojazdów jednośladowych,

5) oznakowanych pojazdów służb miejskich: pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, służb drogowych itp. podczas wykonywania obowiązków służbowych,

6) taksówek parkujących na wyznaczonych dla nich miejscach postojowych oznakowanych znakami D-19 „postój taksówek” i D-20 „koniec postoju taksówek”,

7) pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, parkujących na zastrzeżonych miejscach parkingowych oznakowanych znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29, która informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę (pojazdy te muszą posiadać umieszczoną w widocznym miejscu samochodu ważną kartę parkingową). W przypadku braku wolnych wyżej wymienionych miejsc, posiadacze karty parkingowej parkując na innych MP w SPP zobowiązani są uiszczać opłaty za postój na ogólnych zasadach,

8) pojazdów mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy na obszarze SPP, których własność pojazdu jest potwierdzona wpisem w dowodzie rejestracyjnym lub będący we władaniem pojazdu na podstawie umowy leasingu, umowy najmu długoterminowego, umowy kredytowej lub umowy użyczenia pojazdu służbowego oznakowanych identyfikatorem „M”. Zerowa stawka obowiązuje wyłącznie w obrębie sektora zameldowania mieszkańca.

Rozdział 2. Wnoszenie opłat za postój w SPP na MP

 • 5. 1. Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy na MP w SPP jest wniesienie opłaty za cały czas postoju.
 1. Opłatę za postój na MP w SPP wnosi się poprzez:

1) wykupienie biletu parkingowego w parkomacie lub w biletomacie (dotyczy parkingu w sektorze VI plac Dworcowy, parking przed Dworcem PKP). W przypadku przystosowanych do tego parkomatów konieczne jest wprowadzenie dodatkowo numeru rejestracyjnego pojazdu.

2) wykupienie abonamentu w BSPP,

3) uiszczenie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych.

 1. Uiszczenie opłaty poprzez wykup biletu parkingowego lub wniesienie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych powinno nastąpić niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu na MP w SPP za cały przewidywany czas postoju z zastrzeżeniem, że opłata dokonywana za pomocą systemu płatności mobilnych może być zatrzymana po zakończeniu postoju.
 2. Brak telefonu komórkowego, tj. brak możliwości wniesienia opłaty mobilnej nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty. W takim przypadku opłata winna być wniesiona przez zakupienie i wyłożenie ważnego biletu parkingowego z wyznaczonym czasem ważności.
 3. W przypadku stwierdzenia niesprawności parkomatu kierowca powinien wykupić właściwy bilet w najbliższym czynnym parkomacie. W sytuacji braku możliwości wykupienia biletu, zdarzenie takie należy zgłosić do BSPP.
 4. Bilety parkingowe, karty abonamentowe, identyfikatory „M”, karty parkingowe oraz identyfikatory systemu płatności mobilnych winny być umieszczone za przednią szybą pojazdu w sposób umożliwiający ich odczytanie bez jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności.
 5. Uiszczenie opłaty za postój nie uprawnia do prowadzenia działalności handlowej i usługowej na MP w SPP.
 6. Bilet parkingowy potwierdzający uiszczenie opłaty za postój i opłata dokonana za pomocą systemu płatności mobilnych uprawniają do postoju we wszystkich sektorach SPP w okresie ważności opłaty.
 7. Wykupienie abonamentu, biletu parkingowego, uiszczenie opłaty za pomocą systemu płatności mobilnych nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.
 • 6. 1. Minimalna opłata za postój w SPP wynosi 0,50 zł.
 1. Wykupienie biletu parkingowego w parkomacie następuje przy użyciu monet o nominale 5 zł, 2 zł, 1 zł, 50 gr, 20 gr i 10 gr Opłacenie czasu postoju, z zastrzeżeniem ust. 1 następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety lub monet.
 2. Wykupienie biletu parkingowego może nastąpić również przy użyciu karty elektronicznej lub karty płatniczej w przystosowanym do tego parkomacie (w zależności od jego typu), poprzez pobranie odpowiedniej kwoty lub ilości punktów zapisanych na karcie odpowiadającej stawce kwotowej wynikającej z cennika opłat.
 3. Karty elektroniczne można uzyskać w BSPP jak również w autoryzowanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością punktach sprzedaży.
 4. Szczegóły sposobu wnoszenia opłat poprzez system płatności mobilnych dostępne są na stronach internetowych Zarządzającego SPP oraz w BSPP.

Rozdział 3. Abonamenty i identyfikatory

 • 7. 1. Identyfikator „M” – dla mieszkańca zameldowanego na obszarze SPP będącego właścicielem, współwłaścicielem pojazdu lub będący we władaniu pojazdu na podstawie umowy leasingu pojazdu lub umowy użyczenia pojazdu służbowego, z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego, ważny w obrębie sektora jego zameldowania. Identyfikator „M” wydawany jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zameldowania tymczasowego identyfikator może zostać wydany na okres nie dłuższy niż wynosi okres zameldowania. Identyfikator „M” wydawany jest na wniosek mieszkańca po weryfikacji adresu zameldowania. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć:

1) dokument potwierdzający tożsamość,

2) dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba ubiegająca się o abonament wskazana jest jako właściciel, współwłaściciel pojazdu lub inny dokument potwierdzający tytuł do władania pojazdem:

 1. a) umowę leasingu na osobę fizyczną,
 2. b) umowę najmu długoterminowego, tzw. leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą pojazdy,
 3. c) umowę kredytową zawartą z bankiem,
 4. d) umowę użyczenia zawartą z pracodawcą.

Czas wydania identyfikatora: do 3 dni roboczych.

 1. Abonament „S” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny w obrębie jednego sektora SPP.
 2. Abonament „A” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny we wszystkich sektorach SPP.
 3. Abonament „A” z bonifikatą – dla osób niepełnosprawnych, z wpisem numeru rejestracyjnego, wydawany na podstawie złożonego wniosku, ważny we wszystkich sektorach SPP.

1) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej będące właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie: umowy leasingu, najmu długoterminowego lub umowy kredytowej zawartej z bankiem mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 95 % w cenie: miesięczny – 6,50 zł, kwartalny – 19,00 zł, półroczny – 36,50 zł.

2) Osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt 1) posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej będące właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie: umowy leasingu, najmu długoterminowego lub umowy kredytowej zawartej z bankiem mają prawo do wykupu abonamentu typu A mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 26,00 zł, kwartalny – 76,00 zł., półroczny – 146,00 zł.

3) Rodzice i opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych posiadających kartę parkingową oraz orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub posiadający znaczny stopień niepełnosprawności mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 26,00 zł, kwartalny – 76,00 zł., półroczny – 146,00 zł.. Bonifikata przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym będących właścicielami pojazdu których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie: umowy leasingu, najmu długoterminowego lub umowy kredytowej zawartej z bankiem.

4) W przypadku korzystania z bonifikaty kierowca zobowiązany jest do wyłożenia w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu równocześnie abonamentu oraz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

 1. Abonament „O” – na okaziciela, nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny jest we wszystkich sektorach SPP.
 • 8. Abonamenty oraz identyfikatory „M” można uzyskać wyłącznie w BSPP.
 • 9. 1. Wykupienie abonamentu z wpisem numeru rejestracyjnego upoważnia użytkownika pojazdu,

w okresie ważności abonamentu do nieograniczonego w czasie postoju wyłącznie pojazdu wskazanego na karcie abonamentowej.

 1. W przypadku utraty karty abonamentowej nie wydaje się jej duplikatu i nie zwraca się kosztów za okres jego niewykorzystania.
 2. W przypadku utraty możliwości korzystania z pojazdu (między innymi zbycia pojazdu, kasacji pojazdu), przed upływem okresu ważności abonamentu wykupionego na okres dłuższy niż 1 miesiąc, dopuszcza się, po zdaniu karty abonamentowej, możliwość zwrotu opłaty za pozostałe pełne miesiące lub wymianę karty abonamentowej na nowy pojazd.
 3. W przypadku czasowej utraty możliwości korzystania z pojazdu, na który został wykupiony abonament lub wydany identyfikator „M”, wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydaje się dokument zastępczy na okres użytkowania pojazdu zastępczego. Dokument zastępczy zostanie wydany pod warunkiem przedłożenia dokumentu potwierdzającego utratę możliwości korzystania z pojazdu, w szczególności przez przedłożenie do wglądu: notatki z policji lub innej służby, zgłoszenia szkody potwierdzonego przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zaświadczenia z zakładu naprawczego. Dotychczasową kartę abonamentową lub identyfikator należy zdać do BSPP na czas korzystania z pojazdu zastępczego. Karta abonamentowa lub identyfikator zostanie zwrócony po zakończeniu użytkowania pojazdu zastępczego oraz po zdaniu dokumentu zastępczego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 3 i 4 wymiana abonamentu lub identyfikatora „M” winna być dokonana przed zaparkowaniem pojazdu w SPP. Zwrotu lub wymiany abonamentu dokonuje się w BSPP na wniosek władającego pojazdem.

Rozdział 4. Sankcje za niewłaściwy postój w SPP

 • 10. 1. Za postój niewłaściwy na MP w SPP uważa się postój bez wniesienia stosownej opłaty za czas postoju.
 1. Nieważny abonament, identyfikator „M”, korzystanie z abonamentu lub identyfikatora „M” poza sektorem w nim określonym, wyłożenie karty parkingowej w przypadku postoju poza wyznaczonymi miejscami dla osoby niepełnosprawnej jest równoznaczne z brakiem wniesienia opłaty za postój.
 • 11. 1. W razie nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu na MP w SPP pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 90 zł, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
 1. W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia opłata jest pomniejszona o 50 % (co stanowi 45 zł). Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego Zarządzającego SPP kwotą wskazaną w zdaniu poprzedzającym w ww. terminie. Złożenie reklamacji lub odwołania nie przedłuża terminu możliwości uiszczenia nałożonej opłaty dodatkowej w obniżonej wysokości.
 2. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia kontroler SPP i umieszcza je za wycieraczką samochodu.
 3. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu od odpowiedzialności ani od obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów postępowania windykacyjnego, a także nie uprawnia do uiszczenia opłaty dodatkowej według ust. 2.
 4. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się w przypadku stwierdzenia, że w pojeździe nie wyłożono ważnego biletu parkingowego, abonamentu, identyfikatora „M”, karty parkingowej (w przypadku postoju na miejscach wyznaczonych), identyfikatora systemu płatności mobilnych lub dokumentu uprawniającego do postoju na MP w SPP bez wniesienia opłaty.
 5. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się również za przekroczenie czasu opłaconego postoju.
 6. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w biurze SPP lub na wskazane konto bankowe.
 7. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 • 12. Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

1) udokumentowania w BSPP wniesienia jednorazowej opłaty za postój (w tym okazania w BSPP biletu parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia);

2) udokumentowania wniesienia opłaty w systemie mobilnym (w tym potwierdzenie wniesienia opłaty za postój dokonany w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia);

3) po przekroczeniu czasu opłaconego postoju, opłacenia w dniu wystawienia zawiadomienia lub w terminie 7 dni: kwoty stanowiącej wartość opłaty za przedłużony czas postoju, w wysokości zgodnej z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały liczonej za każdą rozpoczętą kolejną godzinę postoju od momentu utraty ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania. W przypadku wpłaty dokonanej w dniach następnych czas liczony jest od momentu utraty ważności biletu parkingowego do

godziny pobierania opłat w danym sektorze w dniu wystawienia zawiadomienia. W przypadku braku dokonania dopłaty w ciągu 7 dni zawiadomienie będzie traktowane jako nieopłacone. W przypadku przekroczonego czasu postoju niezbędne jest okazanie w BSPP biletu parkingowego, którego czas ważności został przekroczony;

4) okazania ważnego abonamentu (z wyłączeniem abonamentu typu „O” na okaziciela), uzyskanego przed wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej;

5) okazania ważnego identyfikatora „M”;

6) okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji postoju pojazdu na wyznaczonym miejscu dla osób niepełnosprawnych;

7) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie nie przekraczającym 4 godzin od wystawienia poprzedniego zawiadomienia.

8) w przypadku uznania przyczyn nieuiszczenia opłaty za postój pojazdu wskazanych przez użytkownika strefy za zasadne.

Rozdział 5. Kontrola czasu postoju pojazdów

 • 13. Kontrolę w zakresie wnoszenia opłat za postój pojazdów zgodnie z niniejszymi zasadami prowadzą upoważnieni kontrolerzy SPP.
 • 14. 1. Kontroler SPP ma obowiązek posiadać identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
 1. Do obowiązku kontrolera należy w szczególności:

1) sprawdzenie poprawności działania parkomatów;

2) sprawdzenie prawidłowości wniesienia opłaty za postój w całej SPP;

3) sprawdzenie ważności czasu postoju określonego na bilecie parkingowym ze stanem faktycznym;

4) sprawdzenie ważności określonego rodzaju abonamentu, karty parkingowej;

5) sprawdzania uprawnień do korzystania z zerowej stawki opłat;

6) wykonywanie zdjęć pojazdów, co do których stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za postój;

7) wystawianie zawiadomień o nałożeniu opłaty dodatkowej za stwierdzony postój bez wniesienia wymaganej opłaty, brak karty parkingowej (w przypadku postoju na wyznaczonym miejscu), abonamentu lub braku możliwości stwierdzenia ważności tych dokumentów.

 1. Kontrolerzy SPP nie pobierają należności z tytułu opłaty dodatkowej i nie prowadzą sprzedaży abonamentów.
 • 15. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania SPP oraz reklamacje związane z nałożonymi opłatami dodatkowymi przyjmowane są w BSPP w godzinach jego funkcjonowania.
 • 16. Mandat wystawiony przez funkcjonariusza Straży Miejskiej lub Policji za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.) nie jest równoznaczny z opłaceniem czasu postoju w SPP.

Rozdział 6. Obowiązki Zarządzającego SPP

 • 17. Obowiązkiem Zarządzającego SPP jest:

1) sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego SPP zaopiniowanego pozytywnie przez Policję i zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem na drogach;

2) wykonanie oznakowania na podstawie projektu, o którym mowa w pkt 1;

3) utrzymania i naprawy na własny koszt oznakowania SPP;

4) ustawienie niezbędnej ilości parkomatów oraz ich utrzymanie i naprawę na własny koszt;

5) zapewnienia estetycznego wyglądu SPP;

6) zgłaszanie Straży Miejskiej lub Policji wszelkich nieprawidłowości związanych z postojem pojazdów oraz zajęciem pasa drogowego;

7) zgłaszania Zarządcy Dróg nieprawidłowości związanych z oznakowaniem ulic, stanem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, stanem nawierzchni (w tym jej czystości, za którą odpowiada Zarządca Drogi) w SPP;

8) zapewnienie dostępności do miejsc wyznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, parkujących na zastrzeżonych miejscach parkingowych oznakowanych znakiem D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” z tabliczką T-29, która informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącym taką osobę.