CENNIK STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA – ważny od 1 grudnia 2022r.

Lp. Opłata Wysokość opłaty w złotych
1. za czas postoju do 10 minut 0,50
2. za pierwszą godzinę postoju 3,00
3. za drugą godzinę postoju 3,30
4. za trzecią godzinę postoju 3,50
5. za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju 3,00
6. za abonament „S” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny tylko w jednym sektorze  SPP tygodniowy 25,00
miesięczny 80,00
kwartalny
(3 miesięczny)
230,00
półroczny
(6 miesięczny)
435,00
7. za abonament „A” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP tygodniowy 40,00
miesięczny 130,00*
kwartalny
(3 miesięczny)
380,00*
półroczny
(6 miesięczny)
730,00*
8. za abonament „O” – na okaziciela, bez wpisu numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny we wszystkich sektorach SPP. miesięczny 165,00
kwartalny
( 3 miesięczny)
460,00
półroczny
(6 miesięczny)
900,00

* z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 zał. Nr 4 Uchwały nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, z późniejszymi zmianami (dot. abonamentów „A” z bonifikatą dla osób niepełnosprawnych).

Uwagi:
1. Naliczony czas postoju będzie określony na bilecie w zależności od wniesionej kwoty. Minimalna opłata za postój 0,50 zł.
2. Abonamenty wydawane są od początkowego dnia ważności abonamentu do dnia następnego miesiąca
poprzedzającego dzień, od którego liczy się ważność abonamentu (np. od 15 stycznia do 14 lutego) a gdyby
takiego dnia nie było to do ostatniego dnia danego miesiąca (np. od 30 stycznia do 28 lutego), licząc od
początkowej daty obowiązywania abonamentu.
II. Opłaty za postój w całej strefie płatnego parkowania pobiera się od poniedziałku do piątku
w godzinach od 9:00 do 18:00.
III. Za postój w soboty, niedziele i święta (w dni ustawowo wolne od pracy) opłat nie pobiera się.

Podstawa prawna: Uchwała nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tej strefie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania, z późniejszymi zmianami.