OPŁATY DODATKOWE

Osobami upoważnionymi do kontroli wnoszenia opłat są Kontrolerzy SPP, pracownicy Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o.

UWAGA – kontroler SPP nie jest upoważniony do pobierania opłat, które można wnosić tylko w Biurze Strefy lub w siedzibie Spółki przy ul. Browarnej 90 (kasa – I piętro).

 

1. W razie nieuiszczenia opłaty za parkowanie pojazdu na MP w SPP pobiera się opłatę

dodatkową w wysokości 90,00 zł.

2. W przypadku uiszczenia opłaty w przeciągu 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia opłata jest pomniejszona o 50% (co stanowi 45 zł). Opłatę uważa się za wniesioną prawidłowo w przypadku uznania rachunku bankowego Zarządzającego SPP kwotą wskazaną w zdaniu poprzedzającym w ww. terminie.

3. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia kontroler SPP i umieszcza je za wycieraczką samochodu.

4. Zaginięcie zawiadomienia nie zwalnia użytkownika pojazdu od odpowiedzialności, ani od obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej i poniesienia kosztów postępowania windykacyjnego, a także nie uprawnia do uiszczenia opłaty dodatkowej według ust. 2. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego – 15 – Poz. 1499

5. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się w przypadku stwierdzenia, że w pojeździe nie wyłożono ważnego biletu parkingowego, abonamentu, karty parkingowej (w przypadku parkowania na miejscach wyznaczonych), identyfikatora systemu płatności mobilnych lub dokumentu uprawniającego do parkowania na MP w SPP bez wniesienia opłaty.

6. Zawiadomienie o opłacie dodatkowej wystawia się również za przekroczenie czasu opłaconego parkowania.

7. Opłatę dodatkową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia w biurze SPP lub na wskazane konto bankowe.

8. Należna, nieuiszczona opłata dodatkowa podlega egzekucji w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

PAMIĘTAJ!

Opłata dodatkowa podlega anulowaniu w przypadku:

1) udokumentowania w BSPP wniesienia jednorazowej opłaty za postój (w tym okazania w BSPP biletu

parkingowego wykupionego w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia);

2) udokumentowania wniesienia opłaty w systemie mobilnym (w tym potwierdzenie wniesienia opłaty za

postój dokonany w czasie nie przekraczającym 5 minut od wystawienia zawiadomienia);

3) po przekroczeniu czasu opłaconego postoju, opłacenia w dniu wystawienia zawiadomienia lub w terminie

7 dni: kwoty stanowiącej wartość opłaty za przedłużony czas postoju, w wysokości zgodnej

z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały liczonej za każdą rozpoczętą kolejną godzinę postoju od momentu utraty

ważności biletu parkingowego do godziny dokonania wpłaty w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

W przypadku wpłaty dokonanej w dniach następnych czas liczony jest od momentu utraty ważności biletu

parkingowego do godziny pobierania opłat w danym sektorze w dniu wystawienia zawiadomienia.

W przypadku braku dokonania dopłaty w ciągu 7 dni zawiadomienie będzie traktowane jako nieopłacone.

W przypadku przekroczonego czasu postoju niezbędne jest okazanie w BSPP biletu parkingowego, którego

czas ważności został przekroczony;

4) okazania ważnego abonamentu (z wyłączeniem abonamentu typu „O” na okaziciela), uzyskanego przed

wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej;

5) okazania ważnego identyfikatora „M”;

6) okazania ważnej karty parkingowej, w sytuacji postoju pojazdu na wyznaczonym miejscu dla osób

niepełnosprawnych;

7) wystawienia w danym dniu kolejnego zawiadomienia o nałożeniu opłaty dodatkowej w czasie

nie przekraczającym 4 godzin od wystawienia poprzedniego zawiadomienia.

8) w przypadku uznania przyczyn nie uiszczenia opłaty za postój pojazdu wskazanych przez użytkownika strefy za zasadne.