DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zkm.elblag.com.pl.

Data publikacji strony internetowej: 24.12.2002

Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.01.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • strona posiada wersję kontrastową, natomiast w wersji podstawowej nie posiada zgodnego z ustawą współczynnika kontrastu,
  • Powiększanie tekstu odbywa się jedynie poprzez funkcję powiększania w przeglądarce internetowej,
  • Usługi aplikacji webowej Dynamiczny Rozkład Jazdy (http://www.rozklad.zkm.elblag.com.pl/) została wyłączona z obowiązku zapewniania dostępności cyfrowej art. 3 ust. 2.4 ustawy,
  • Na stronie internetowej występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych,
  • Występują błędy kodu HTML i CSS.

Oświadczenie sporządzono dnia 27.11.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Michał Górecki, adres poczty elektronicznej m.gorecki@zkm.elblag.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 230 79 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Obsługi Klienta – ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg
Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Hetmańskiej. Do wejścia prowadzą schody. W budynku znajduję się schodołaz, który obsługują pracownicy Centrum Obsługi Klienta po wcześniejszym skorzystaniu z przycisku dzwonka znajdującego się obok ekranu tablicy informacyjnej zlokalizowanej przed schodami do budynku.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
Wszystkie pomieszczenia i korytarze dostępne dla osób na wózkach.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
Siedziba spółki – ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg
Do budynku prowadzi 1 wejście od ulicy Browarnej. Do wejścia prowadzą schody nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie posiadamy pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.