ABONAMENTY SPP

Wszystkie abonamenty można uzyskać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

 

Identyfikator „M” – dla mieszkańca z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny w obrębie sektora jego zameldowania. Identyfikator „M” wydawany jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zameldowania tymczasowego identyfikator będzie obowiązywał do daty określonej w potwierdzeniu zameldowania tymczasowego. Przy składaniu wniosku o wydanie identyfikatora „M” należy przedstawić:

1) dowód osobisty potwierdzający zameldowanie na pobyt stały w danym sektorze lub potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

2) dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba ubiegająca się o identyfikator „M” wskazana jest jako właściciel, współwłaściciel pojazdu, zastawca lub odpowiedni dokument potwierdzający tytuł do władania pojazdem, a w szczególności:

a) umowę leasingu pojazdu

b) umowę użyczenia pojazdu służbowego.

 

Wzór wniosku o wydanie identyfikatora

 

Abonament „G” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny w obrębie jednego

sektora wydawany między innymi dla podmiotów gospodarczych i instytucji oraz

zatrudnionych w nich osób.

 

Abonament „A” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach

SPP.

1) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

oraz posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej będące właścicielami

pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie

rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie

umowy leasingu mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 95% w cenie:

miesięczny – 4,00 zł, kwartalny – 10,50 zł, półroczny – 20,00 zł.

2) Osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt. 1) posiadające kartę parkingową osoby

niepełnosprawnej będące właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone

jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi

pojazdami na podstawie umowy leasingu mają prawo do wykupu abonamentu typu A

z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 16,00 zł, kwartalny – 42,00 zł, półroczny –

80,00 zł.

3) Rodzice i opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia posiadających

kartę parkingową oraz orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem o konieczności stałego

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji

i edukacji lub posiadający znaczny stopień niepełnosprawności mają prawo do wykupu

abonamentu typu A z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 16,00 zł, kwartalny – 42,00

zł, półroczny – 80,00 zł. Bonifikata przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym

będących właścicielami pojazdu lub dysponujących tymi pojazdami na podstawie umowy

leasingu.

4) W przypadku korzystania z bonifikaty kierowca zobowiązany jest do wyłożenia

w widocznym miejscu za przednią szybą samochodu równocześnie abonamentu oraz

karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

 

Wzór wniosku o wydanie abonamentu A z bonifikatą dla osób niepełnosprawnych

 

Abonament „O” – na okaziciela, nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu,

ważny jest we wszystkich sektorach SPP.