ABONAMENTY SPP

Wszystkie abonamenty można uzyskać w Biurze Strefy Płatnego Parkowania.

 

Identyfikator „M” – dla mieszkańca zameldowanego na obszarze SPP będącego właścicielem, współwłaścicielem pojazdu lub będący we władaniu pojazdu na podstawie umowy leasingu pojazdu lub umowy użyczenia pojazdu służbowego, z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu samochodowego, ważny w obrębie sektora jego zameldowania. Identyfikator „M” wydawany jest na okres 12 miesięcy kalendarzowych. W przypadku zameldowania tymczasowego identyfikator może zostać wydany na okres nie dłuższy niż wynosi okres zameldowania. Identyfikator „M” wydawany jest na wniosek mieszkańca po weryfikacji adresu zameldowania. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć:

1) dokument potwierdzający tożsamość,

2) dowód rejestracyjny pojazdu, w którym osoba ubiegająca się o abonament wskazana jest jako właściciel, współwłaściciel pojazdu lub inny dokument potwierdzający tytuł do władania pojazdem:

a) umowę leasingu na osobę fizyczną,

b) umowę najmu długoterminowego, tzw. leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą
pojazdy,

c) umowę kredytową zawartą z bankiem,

d) umowę użyczenia zawartą z pracodawcą.

Czas wydania identyfikatora: do 3 dni roboczych.

 

 

Wzór wniosku o wydanie identyfikatora

 

Abonament „S” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny w obrębie jednego

sektora.

 

Abonament „A” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach

SPP.

1) Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej będące właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy leasingu mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 95% w cenie: miesięczny – 5,00 zł, kwartalny – 14,00 zł, półroczny – 27,00 zł.

2) Osoby niepełnosprawne nie wymienione w pkt. 1) posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej będące właścicielami pojazdów, których prawo własności potwierdzone jest wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu samochodowego lub dysponujący tymi pojazdami na podstawie umowy leasingu mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 20,00 zł, kwartalny – 56,00 zł., półroczny – 108,00 zł.

3) Rodzice i opiekunowie prawni dzieci niepełnosprawnych do 18 roku życia lub osób ubezwłasnowolnionych posiadających kartę parkingową oraz orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem o konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub posiadający znaczny stopień niepełnosprawności mają prawo do wykupu abonamentu typu A z bonifikatą 80% w cenie: miesięczny – 20,00 zł, kwartalny – 56,00 zł., półroczny – 108,00 zł.. Bonifikata przysługuje rodzicom i opiekunom prawnym będących właścicielami pojazdu lub dysponujących tymi pojazdami na podstawie umowy leasingu.

W przypadku korzystania z bonifikaty kierowca zobowiązany jest do wyłożenia w widocznym miejscu za
przednią szybą samochodu równocześnie abonamentu oraz karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

 

Wzór wniosku o wydanie abonamentu A z bonifikatą dla osób niepełnosprawnych

 

Abonament „O” – na okaziciela, nie posiada wpisanego numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny jest we
wszystkich sektorach SPP.