CENNIK BILETÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

Cennik biletów – WAŻNY OD 1 STYCZNIA 2022 r.

Strefa I – miejska, obejmuje terytorium Gminy Miasto Elbląg, oraz terytorium Gminy Elbląg (dotyczy tylko Gronowa Górnego).

Strefa II – podmiejska, obejmuje terytorium Gminy Elbląg (za wyjątkiem Gronowa Górnego) oraz  terytorium Gminy Milejewo.

Bilety obowiązujące w strefie II ważne są także w strefie I.

Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

Cennik biletów czasowych 

Lp. Nazwa biletu Strefa I Strefa II
bilet normalny bilet ulgowy bilet normalny bilet ulgowy
1 Bilet 45-minutowy zakupiony w aplikacji mobilnej1) 2,90 zł 1,45 zł 4,20 zł 2,10 zł
2 Bilet 45-minutowy2) 3,20 zł 1,60 zł 4,20 zł 2,10 zł
3 Bilet 1-godzinny zakupiony u kierowcy3) 4,00 zł 2,00 zł 5,00 zł 2,50 zł
4 Bilet 45-minutowy grupowy zakupiony u kierowcy 4) 3,20 zł 1,60 zł 4,20 zł 2,10 zł

1), 2), 3), 4) Bilet uprawnia do wielokrotnych przejazdów.

1) Bilet zakupiony w aplikacji mobilnej traci ważność po 45 minutach od zakupu w aplikacji mobilnej.

2) Bilet niedostępny u kierowcy, uprawnia do wielokrotnych przejazdów, traci ważność po 45 minutach od skasowania.

3) Bilet dostępny tylko przy zakupie u kierowcy, traci ważność po 60 minutach od zakupu.

4) Bilet dla grup 10 i więcej osób, cena za jedną osobę, traci ważność po 45 minutach od zakupu.

Wysokość opłat za przejazd dla użytkowników EKM

Lp. Nazwa biletu Strefa I Strefa II
bilet normalny bilet ulgowy bilet normalny bilet ulgowy
1 Przejazd nieprzekraczający 2 przystanków5) 2,60 zł 1,30 zł
2 Przejazd w czasie 45 minut od rejestracji6) 2,90 zł 1,45 zł 4,20 zł 2,10 zł

5) Dotyczy przejazdów od przystanku „0” do maksymalnie 2-go przystanku. Podczas zarejestrowania wejścia do pojazdu zostanie pobrana kwota odpowiadająca wartości biletu 45-minutowego. Zwrot różnicy pomiędzy wartością biletu 45-minutowego a wartością ceny promocyjnej nastąpi w przypadku zarejestrowania wyjścia z pojazdu. Opłata nie uprawnia do przejazdów wielokrotnych.

6) Opłata zezwala na wielokrotne przejazdy w czasie 45 minut od rejestracji w pierwszym pojeździe. Kartę rejestruje się tylko w pierwszym pojeździe, nie rejestruje się wejścia do kolejnych pojazdów.

Cennik za przewóz psa 

Za przewóz psa należy wnieść opłatę w wysokości ceny biletu jednorazowego normalnego zgodnie z cennikiem obowiązującym w danej strefie. Opłacie nie podlega przewóz psa będącego przewodnikiem osoby niewidomej oraz małego zwierzęcia trzymanego na rękach.

Cennik biletów okresowych

L.p.

 

Nazwa biletu

 

Strefa I Strefa II
bilet normalny bilet ulgowy bilet normalny bilet ulgowy
1 Bilet imienny 30-dniowy7) 90,00 zł 45,00 zł 125,00 zł 62,50 zł
2 Bilet imienny miesięczny8) 80,00 zł 40,00 zł 115,00 zł 57,50 zł
3 Bilet na okaziciela miesięczny9) 125,00 zł 180,00 zł
4 Bilet imienny semestralny dla uczniów i studentów szkół wyższych na okres 01.09 – 31.01 i 01.02 – 30.06 180,00 zł
5 Bilet imienny  10-dniowy11) 32,00 zł 16,00 zł 44,00 zł 22,00 zł
6 Bilet imienny miesięczny KDR dla dzieci i młodzieży (posiadających uprawnienie do przejazdów ulgowych) uczestników programu Karta Dużej Rodziny9) 13) 20,00 zł

Wszystkie bilety okresowe są ważne na linii nocnej

7) bilet imienny 30-dniowy jest ważny od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez kolejnych 30 dni kalendarzowych

8) bilet miesięczny jest ważny na dany miesiąc kalendarzowy; w przypadku zakupu po rozpoczęciu danego miesiąca bilet jest ważny od momentu jego zakupu do końca miesiąca na który został wykupiony

9) bilet okresowy 10-dniowy obowiązuje od pierwszego dnia okresu, na który został wykupiony przez  kolejnych 10 dni kalendarzowych

10) sprzedaż biletu jest prowadzona przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo dziecka w programie Karta Dużej Rodziny wydanego przez Urząd Miejski w Elblągu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Cennik biletów okresowych dla uczniów i studentów szkół i uczelni na terenie Gminy Miasto Elbląg

l.p. Nazwa biletu cena
1 Bilet imienny miesięczny  11), 12), 13) 25,00 zł
2 Bilet imienny semestralny na okres 01.09 – 31.01 i 01.02 – 30.06 12), 13) 120,00 zł

11) bilet miesięczny jest ważny na dany miesiąc kalendarzowy; w przypadku zakupu po rozpoczęciu danego miesiąca bilet jest ważny od momentu jego zakupu do końca miesiąca na który został wykupiony;

12) bilet ważny jest w obu strefach oraz na linii nocnej;

13) bilet dostępny jest wyłącznie w punktach wskazanych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w internetowym serwisie EKM, po uprzedniej aktualizacji danych zapisanych na karcie EKM; aktualizacja może być przeprowadzona w Centrum Obsługi Klienta lub siedzibie Spółki po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej potwierdzającej uczęszczanie do placówki zlokalizowanej na terenie Gminy Miasto Elbląg.

Na podstawie: Uchwały nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących, z późniejszymi zmianami.

INNE OPŁATY

1. Opłaty dodatkowe

Powód nałożenia opłaty Wysokość opłaty dodatkowej
a)  Za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu 3-krotność ceny biletu miesięcznego normalnego w strefie I
b) Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 3-krotność ceny biletu miesięcznego normalnego w strefie I
c) Za przewóz psa bez ważnego biletu jednorazowego lub za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt i bagażu 1-krotność ceny biletu miesięcznego normalnego w strefie I
d) Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny 4-krotność ceny biletu miesięcznego normalnego w strefie I

W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu lub przewozu psa oraz
w przypadku przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu pobiera się odpowiednią należność za przejazd lub za przewóz psa oraz opłatę dodatkową w wysokości jak w pkt a), b) i c).
1.2 Wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w pkt 1.1. a), b) i c) obniża się o 70% jeżeli zostanie ona
uiszczona bezpośrednio u kontrolera w pojeździe lub najpóźniej następnego dnia roboczego w miejscu
wskazanym na wezwaniu do zapłaty.
1.3 Wysokość opłaty dodatkowej ustalonej w pkt 1.1. a), b) i c) obniża się o 60% jeżeli zostanie ona
uiszczona w terminie 2-7 dni liczonych od daty wystawienia wezwania do zapłaty.
2. Opłaty manipulacyjne
2.1 W przypadku udokumentowania przez pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przejazdu,
uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, a także okazania ważnego biletu imiennego okresowego
zapisanego na EKM zakupionego przed kontrolą, których nie posiadał podczas przejazdu, pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa podlegają zwrotowi, a w przypadku wystawienia wezwania do zapłaty –
umorzeniu. Za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej pobiera się opłatę
manipulacyjną, o której mowa w pkt 2.2.
2.2 Wysokości opłaty manipulacyjnej:

Powód nałożenia opłaty manipulacyjnej Wysokość opłaty manipulacyjnej
Za czynności związane ze zwrotem należności lub umorzeniem opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do przejazdu 5% opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu

2.3 Opłaty manipulacyjnej nie pobiera się w przypadku anulowania opłat dodatkowych nałożonych
sprzecznie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

WYKAZ PRZYSTANKÓW GRANICZNYCH

 

Przystanek Dodatkowy opis Kierunek Strefa
NOWAKOWO  za torami  w obu kierunkach  II 
PIASTOWO  wieś  w obu kierunkach  II 
JAGODNIK  wieś  w obu kierunkach  II 

Pasażerowie wsiadający i wysiadający na przystankach granicznych muszą posiadać bilet zgodny z cennikiem obowiązującym w danej strefie.

Na podstawie: Uchwały nr XXIV/674/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących, z późniejszymi zmianami.