Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap II

Miasto uzyskało dofinansowanie na zakup kolejnego wagonu tramwajowego.

Przedmiotowy projekt jest kontynuacją działań Gminy Miasto Elbląg, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej transportu miejskiego oraz rozwój zrównoważonego transportu publicznego w mieście. Stanowi on bezpośrednią kontynuację realizowanego obecnie z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

1. zakup 1 sztuki nowego niskoemisyjnego taboru tramwajowego

2. wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze pętli tramwajowo-autobusowej w ulicy Ogólnej poprzez wymianę 14 sztuk istniejących opraw oświetlenia na energooszczędne (LED)

3. wsparcie węzła przesiadkowego w obszarze skrzyżowania ulic Płk. Stanisława Dąbka i Ogólnej poprzez wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem:

– zakup i montaż 1 sztuki obustronnej tablicy informacji pasażerskiej

– zakup i montaż 1 sztuki biletomatu.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju infrastruktury transportu publicznego – niskoemisyjnego transportu miejskiego, tramwajowego, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy Elbląga, ale również sąsiednich gmin, uczący się i pracujący w Elblągu oraz korzystający z usług publicznych tu zlokalizowanych, a także turyści. Przyczyni się więc do poprawy zrównoważonej mobilności mieszkańców w Elblągu oraz jego obszarze funkcjonalnym.

Koszt ogółem: 3.561.918,50 zł,

w tym dofinansowanie UE: 2.060.905,07 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski,
Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)