Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga – etap I

Prezydent Miasta, w imieniu Gminy Miasto Elbląg, podpisał 30 listopada 2017 r. umowę o dofinansowanie dla projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga”.

Projekt, będący kontynuacją działań, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej transportu miejskiego oraz rozwój zrównoważonego transportu publicznego, zakłada:

1. zakup niskoemisyjnego taboru wraz z niezbędną do jego obsługi infrastrukturą towarzyszącą:

  • zakup 3 szt. nowego taboru tramwajowego
  • modernizację infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej w celu utrzymania zakupionych wagonów w pełnej gotowości technicznej i sprawności eksploatacyjnej (hala zajezdni z niezbędnym wyposażeniem, torami wjazdowo-wyjazdowymi wraz z siecią trakcyjną górną)

2. przebudowę infrastruktury transportu publicznego – utworzenie zintegrowanego węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego poprzez realizację obydwu etapów przewidzianych w dokumentacji projektowej, w tym: przebudowę 2 peronów tramwajowych przy ul. Grunwaldzkiej, montaż 3 tablic informacji pasażerskiej, montaż 3 biletomatów, montaż gabloty informacyjnej, organizację usługi Park & Ride, organizację usługi Bike & Ride – montaż stojaków rowerowych, oświetlenie wiat pasażerskich na terenie pętli autobusowej przy pl. Dworcowym, wykonanie chodnika łączącego teren pętli autobusowej z ww. przystankami tramwajowymi, mała architektura.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju infrastruktury transportu publicznego – niskoemisyjnego transportu miejskiego, z którego korzystają nie tylko mieszkańcy Elbląga, ale również sąsiednich gmin, uczący się i pracujący w Elblągu oraz korzystający z usług publicznych tu zlokalizowanych, a także turyści. Przyczyni się więc do poprawy zrównoważonej mobilności mieszkańców w Elblągu oraz jego obszarze funkcjonalnym.

Koszt ogółem: 20.420.033,81 zł

w tym dofinansowanie UE: 9.775.625,34 zł

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski,
Poddziałanie 4.4.4. Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)