Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od początku 2022

Genezą ustanowienia stref płatnego parkowania w miastach na całym świecie jest efektywne rozwiązywanie problemu ograniczonego dostępu do miejsc postojowych. Krótko mówiąc – samochodów przybywa więcej niż dostępnych dla nich miejsc postojowych. Zwiększenie liczby parkingów najczęściej w wielu miejscach miasta nie jest już fizycznie możliwe, dlatego miasta na całym świecie wprowadzają Strefy. Wprowadzenie opłat za parkowanie nakłania kierowców do ograniczenia czasu parkowania i bardziej efektywne korzystanie z dostępnych parkingów.

Zgodnie z najnowszą uchwałą Rady Miejskiej w tym zakresie, od 1 stycznia 2022 r., kierowców korzystających z elbląskiej SPP czekają następujące zmiany:

  • Zmiana stawek za czas postoju w Strefie Płatnego Parkowania oraz wysokości opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój

Nowe stawki przedstawiono w poniższej tabeli:

Lp. Opłata Wysokość opłaty w złotych
1. za czas postoju do 14 minut 0,50
2. za pierwszą godzinę postoju 2,20
3. za drugą godzinę postoju 2,40
4. za trzecią godzinę postoju 2,60
5. za czwartą i każdą kolejną godzinę postoju 2,20
6. za abonament „S” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny tylko w jednym sektorze  SPP tygodniowy 20,00
miesięczny 60,00
kwartalny
(3 miesięczny)
170,00
półroczny
(6 miesięczny)
320,00
7. za abonament „A” – z wpisem numeru rejestracyjnego pojazdu ważny we wszystkich sektorach SPP tygodniowy 30,00
miesięczny 100,00*
kwartalny
(3 miesięczny)
280,00*
półroczny
(6 miesięczny)
540,00*
8. za abonament „O” – na okaziciela, bez wpisu numeru rejestracyjnego pojazdu, ważny we wszystkich sektorach SPP. miesięczny 120,00
kwartalny
( 3 miesięczny)
340,00
półroczny
(6 miesięczny)
660,00

W związku ze zmiana stawek opłat za parkowanie na terenie elbląskiej SPP, minimalny czas na jaki można wnieść opłatę od początku 2022 r. będzie wynosił 14 minut.

  • Zmiana godzin funkcjonowania SPP

Aktualnie Strefa funkcjonuje głównie w godz. od 9:00 do 17:00.

Od Nowego Roku SPP opłaty za postój będą obowiązywały w ujednoliconych dla całej Strefy godzinach, tj. od 9:00 do 18:00.

  • Zmiana wysokości opłaty dodatkowej

Od 1 stycznia 2022 opłata dodatkowa za parkowanie w SPP bez uiszczenia należnej opłaty będzie wynosiła 70 zł. Jeżeli opłata zostanie uregulowana w ciągu 7 dniu od wystawienia zawiadomienia – będzie ona pomniejszona o 50 % (co stanowi 35 zł).

  • Zmiany w zakresie abonamentów i identyfikatorów SPP:

– abonament „G” zostanie zastąpiony abonamentem „S” w nowej cenie, który nie będzie wymagał przedstawienia żadnych dodatkowych dokumentów; wprowadzony zostanie dodatkowo abonament tygodniowy;

– abonament „A” otrzyma nową cenę, dodatkowo wprowadzony zostanie abonament tygodniowy;

– wprowadzenie abonamentu ZASTĘPCZEGO, który będzie wydawany dla użytkowników identyfikatorów „M” w przypadku czasowej utraty możliwości użytkowania pojazdu na który ten identyfikator został wystawiony. Konieczne będzie w takim przypadku okazanie np. zaświadczenia z zakładu naprawczego oraz zdanie „stałego” abonamentu/identyfikatora

 

Pomimo wprowadzonych zmian, nowe stawki które będą obowiązywać w SPP w Elblągu pozostają jednymi z najniższych w kraju. Bez zmian pozostaje:

  • Identyfikator „M”bezpłatnie wydawany dla mieszkańców Strefy;
  • abonament „A” – dostępny w 95 lub 80 % bonifikacie dla osób niepełnosprawnych (na dotychczasowych zasadach);
  • minimalna opłata jaką można wnieść za postój w SPP pozostaje na tym samym poziomie, tj 50 groszy (za 14 minut);
  • za postój w soboty, niedziele i święta (w dni ustawowo wolne od pracy) opłaty nie będą pobierane.

Przypominamy, że opłaty za korzystanie w SPP można wnosić bez konieczności szukania drobnych oraz rozmieniania pieniędzy, a umożliwiają to:

  • Elbląska Karta Miejska – elektroniczna portmonetka działająca na zasadzie przedpłaty na konto;
  • Aplikacje mobilne: moBILET, mobiParking (SkyCash), ePark, AnyPark – umożliwiające wnoszenie opłaty dokładnie na taki czas jak parkowanie oraz zdalne przedłużanie czasu postoju.