RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.03.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja składu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z trzech członków:

Jerzy Konarzycki     - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Galiński         - Sekretarz Rady Nadzorczej
Bogdan Kaliński      - Członek Rady Nadzorczej

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

  1. sprawowanie stałej kontroli działalności Spółki we wszystkich dziedzinach;
  2. ocena corocznego sprawozdania finansowego Spółki,
  3. ocena wniosków Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
  4. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznych pisemnych sprawozdań z wyników oceny działalności Zarządu Spółki,
  5. przedkładanie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
  6. zatwierdzanie rocznego planu Spółki przedłożonego przez Zarząd.
  7. powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki z wyjątkiem pierwszego Zarządu, opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników, wybór biegłego rewidenta,
  8. opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
  9. wyrażenie zgody na oddanie do odpłatnego korzystania zorganizowanej części mienia Spółki,
  10. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta na wniosek Zarządu.Opublikował: Michał Górecki
Publikacja dnia: 28.03.2018
Podpisał: Witold Wróblewski
Dokument z dnia: 09.05.2013
Dokument oglądany razy: 2 729